Tramitació

 • A. Comunicació de resultats que cal protegir

  En compliment dels articles 18.1 i 20.1 de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents d’invenció, el treballador que realitze alguna de les invencions a què es refereixen els articles 15 i 17 d’aquesta llei, n’ha d’informar l’empresari, mitjançant comunicació escrita, amb les dades i els informes necessaris perquè aquell puga exercir-hi els drets que li corresponen.

  Descarregueu document de comunicació d’invenció

 • B. Estudi de patentabilitat per part de l’OTRI

  L’OTRI estudiarà la sol·licitud i demanarà a l’investigador responsable informació addicional sobre la invenció, a través del Qüestionari de potencial de la innovació (que serà lliurat a l’investigador a través del correu electrònic o mitjançant una entrevista personal).

  Aquest document té com a finalitat obtenir una informació més gran sobre el potencial de la innovació dels resultats que cal protegir, les tècniques utilitzades, les anàlisis de mercat i la situació de la novetat davant possibles competidors, entre altres dades.

  Paral•lelament, l’OTRI demanarà una cerca d’anterioritats sobre patents relacionades, per tal d’obtenir una valoració més aproximada sobre el potencial de la innovació del resultat que cal protegir.

  Si fóra necessari, l’OTRI aplegarà més informació de caire tècnic i de mercat, o demanarà un informe sobre l’estat de la tècnica a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, per tal de coadjuvar a la valoració de la invenció.

  Tota aquesta documentació es trametrà als investigadors responsables perquè la revisen i perquè n’emeten les observacions oportunes.

 • C. Informe de recomanació de patent

  Acabada la fase d’estudi, i valorada la novetat de la invenció i el seu potencial d’innovació, l’OTRI elaborarà un informe de recomanació de patent, en què s’indicarà l’estratègia de protecció més adient i la conveniència o no de protegir els resultats obtinguts, no sense que abans s’haja consultat l’investigador o investigadors responsables.

  D’acord amb la normativa de la UV en matèria de patents, la titularitat de la invenció correspon a la UV. En cas que la Universitat de València no exercisca els seus drets sobre la protecció dels resultats, haurà de permetre als investigadores adquirir-ne la titularitat, i la UV se’n reservarà una llicència gratuïta, intransferible i no exclusiva d’explotació, i una participació en els beneficis de l’explotació.

  En cas que la UV assumisca la titularitat dels drets de protecció, aquesta correrà amb les despeses derivades de la tramitació. Amb tot, si la titularitat fóra compartida (per exemple, entre investigadores i la UV), les despeses es podrien compartir.

  L’OTRI comunicarà a l’investigador o investigadors responsables la decisió de protegir o no i el finançament.

  En cas de desacord amb els investigadors, aquests podran recórrer al Vicerectorat d’Investigació, mitjançant la directora de l’OTRI, el qual en dictarà resolució.

 • D. Redacció del document de patent o títol de protecció

  L’OTRI, en col·laboració amb els investigadors responsables, s’encarregarà de redactar el documento de tramitació de patent, per a la qual cosa podrà comptar amb l’assessorament de gestors externs i d’agents de la propietat, si es considera que cal i és oportú.
  Després d’elaborar la documentació, l’OTRI la tramitarà davant l’OEPM, i en mantindrà informats en tot moment els investigadors responsables en qualsevol fase del procediment.

 • E. Concessió de la data de prioritat

  Presentada la sol·licitud de protecció nacional a l’OEPM, i concedida la data de prioritat (que coincidix amb la data de sol·licitud del document de protecció), l’OTRI notificarà a/els inventor/és aquesta data, a partir de la qual serà possible difondre els resultats de la invenció públicament.

  Des de l’esmentada data, hi ha un termini màxim de 12 mesos per a prendre la decisió d’estendre la patent a altres països, així com d’iniciar la planificació sobre les accions de promoció i difusió per mitjà de Documents d’Oferta Tecnològica.

  Per tal d’iniciar el procés d’extensió de patent o protecció, l’investigador haurà de sol·licitar-ho novament per escrit a l’OTRI, amb prou antelació, mitjançant el document de sol·licitud d’extensió de patent. S’iniciarà així, de nou, el procés que acabem de resumir.