Inicio > Investigadors > Comunica el teu resultat

Comunica el teu resultat

D’acord amb l’article 18.1 de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents d’invenció, el treballador que realitze alguna de les invencions a què es refereixen els articles 15 i 17 d’aquesta llei, n’hauran d’informar l’empresari, mitjançant comunicació escrita, amb les dades i els informes que calga perquè aquell puga exercir els drets que li corresponen.

Descarregueu document de comunicació d’invenció.