Funcions

Com a estructura intermèdia entre la universitat i la societat, l’OTRI s’esforça a promoure i catalitzar les relacions eficaces d’intercanvi de coneixement aplicat a les necessitats de la societat industrial, social i de serveis, facilitant-ne la transferència.

Aquests objectius es concreten en les funcions següents:

  • Estructurar i difondre el banc de dades de coneixements, capacitats i oferta tecnològica de la Universitat de València.
  • Identificar els resultats transferibles generats pels grups de recerca i avaluar-ne la potencialitat de transferència.
  • Facilitar i disposar els mecanismes adients per a l’efectiva transferència de coneixement, mitjançant:

– La realització de proves de concepte que demostren l’aplicabilitat del coneixement protegit i la viabilitat de la seua explotació comercial.

– La concessió de llicències d’ús i d’explotació de drets de propietat intel•lectual i industrial de la UV.

– La promoció i regulació de la creació d’empreses derivades (Spin-Off).