Inicio > Informació general

Informació general

L’OTRI de la UV va ser creada el gener de 1989. La llei de la ciència adjudica a les OTRI les competències per gestionar:

  • Els contractes universitat-empresa per a activitats de R+D (art. 11 LRU, actual art. 83 de la LOU).
  • Els programes marc de la Unió Europea (gestionats en l’actualitat per l’OPER de la UV).
  • La gestió de la propietat intel•lectual i industrial (patents, programes d’ordinador).
  • La identificació, la catalogació i la difusió de l’oferta de capacitats cientificotècniques dels grups de recerca de la UV (OCT-UV).
  • La promoció de la transferència dels resultats de la recerca universitària (accions de comercialització).

En l’actualitat, l’OTRI ha evolucionat cap a l’especialització dels seus departaments i la professionalització del seu personal en totes les àrees esmentades, i a més ha desenvolupat i endegat un procés de posada en valor dels resultats de la recerca, imprescindible per assolir una transferència de coneixement més efectiva.

En els darrers 10 anys, les polítiques públiques i les demandes socials han fet evolucionar l’activitat investigadora a les universitats i als organismes públics de recerca cap a models més complexos de gestió del coneixement, mitjançant la generació d’unitats i grups de recerca amb elevada massa crítica, de caire multidisciplinari i interinstitucional. Això comporta l’adopció de mecanismes de gestió específics que requereixen una especialització en la constitució de consorcis públics, associacions temporals publico-privades per a R+D, societats, unitats mixtes de recerca, campus d’excel•lència, parcs científics, etc. L’OTRI de la UV ha servit i serveix de suport al Vicerectorat d’Investigació per a la governança i la gestió d’aquests nous models estructurals i de gestió.

L’OTRI-UV és membre nat de la Xarxa OTRI d’Universitats Espanyoles (RedOtri), creada al si de la Conferència de Rectors d’Universitats Espanyoles (CRUE), on ha ocupat càrrecs de responsabilitat com a membre de la Comissió Permanent i, recentment, com a coordinadora de la Xarxa OTRI d’universitats.

A més de les funcions i competències que la Universitat de València li té assignades, l’OTRI-UV participa activament en el disseny de “bones pràctiques” en cooperació universitat-empresa i transferència de coneixement, i està al centre dels fòrums en què es discuteixen i es dissenyen les polítiques i els instruments de foment de la transferència tecnològica. Participa i coordina projectes finançats per fons públics per desenvolupar metodologies, eines i pràctiques de gestió en les àrees de la seua competència enfocats a distints sectors productius i participa de manera proactiva en activitats internacionals amb una altres xarxes d’oficines de transferència europees i llatinoamericanes, com ara PROTON Europe, Xarxa Curie, Xarxa Vitec,…

Els valors de l’OTRI es poden concretar en: vocació de servei, flexibilitat i atenció personalitzada als clients interns (PDI) i externs (empreses i institucions).