Inicio > Noticias > Documentació per a la justificació dels projectes de VLC-BIOMED convocatòria 2014

January 19, 2016

Documentació per a la justificació dels projectes de VLC-BIOMED convocatòria 2014

Finalitzat el termini d’execució de projectes, ja es troba disponible la documentació justificativa de la Convocatòria d’ajudes del Programa VLC-Biomed 2014, per a la realització d’activitats preparatòries de projectes coordinats entre investigadors de la UV i investigadors/professionals de l’HUP/IIS La Fe, en el marc de la iniciativa Campus d’Excel·lència Internacional VLC/Campus.

Aquesta documentació es compon d’una Memòria Científic Tècnica i d’una Memòria de justificació Econòmica.

Tal com s’indica en les instruccions per a la justificació, la documentació, signada en original per tots dos Investigadors Principals, i dirigida al Vicerectorat d’Investigació i Política Científica, haurà de ser presentada a través d’un Registre d’Entrada de la Universitat de València, sense perjudici del que es disposa en l’article 38 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, abans del pròxim 15 de febrer de 2016.

Una vegada presentada la documentació per Registre d’Entrada, s’haurà d’enviar en format digital a la següent adreça vlc-biomed@uv.es.

Documentació:

La documentació justificativa també pot trobar-se en la pàgina web de VLC-BIOMED.