Inicio > Noticias > Documentació per a la justificació dels projectes de VLC-Bioclínic convocatòria 2014. Subprogrames A i B.

January 19, 2016

Documentació per a la justificació dels projectes de VLC-Bioclínic convocatòria 2014. Subprogrames A i B.

Finalitzat el termini d’execució de projectes, ja es troba disponible la documentació justificativa de les Convocatòries del Programa VLC-Bioclínic 2014, en col·laboració amb personal investigador de l’INCLIVA, en el marc de la iniciativa Campus d’Excel·lència Internacional VLC/Campus.

  • Programa VLC-Bioclínic, Subprograma B. Ajudes per a la realització d’Accions preparatòries de projectes dínvestigació en cooperació entre investigadors de la UV i investigadors de l’INCLIVA, en el marc del VLC/CAMPUS.
  • Programa VLC-Bioclínic, Subprograma A. Projectes de cooperació en investigació traslacional.

Aquesta documentació es compon d’una Memòria Científic Tècnica i d’una Memòria de justificació

Tal com s’indica en les instruccions per a la justificació, la documentació, signada en original per tots dos Investigadors Principals, i dirigida al Vicerectorat d’Investigació i Política Científica, haurà de ser presentada a través d’un Registre d’Entrada de la Universitat de València, sense perjudici del que es disposa en l’article 38 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, abans del pròxim 15 de febrer de 2016.

Una vegada presentada la documentació per Registre d’Entrada, s’haurà d’enviar en format digital a la següent adreça vlc-bioclinic@uv.es.

Documentació:

Subprograma B: Accions preparatòries

Subprograma A: projectes de cooperació en investigació traslacional (documentació corresponent a la justificació dels projectes finançats per la UV)

La documentació justificativa també pot trobar-se en la pàgina web de VLC-Bioclinic.